ضرب المثل کوتاه خردمند به که نادان بلند

معنی ضرب المثل کوتاه خردمند به که نادان بلند ضرب المثل “کوتاه خردمند به که نادان بلند” به منظور هشدار دادن به افرادی که تنها بر اساس ظاهر ظاهری در ارزیابی افراد اعتماد می‌کنند و همچنین برای بیان اهمیت شرافت و برتری عقل و دانش به کار می‌رود. داستان ضرب المثل کوتاه خردمند به که […]

Rate this post

معنی ضرب المثل کوتاه خردمند به که نادان بلند

ضرب المثل “کوتاه خردمند به که نادان بلند” به منظور هشدار دادن به افرادی که تنها بر اساس ظاهر ظاهری در ارزیابی افراد اعتماد می‌کنند و همچنین برای بیان اهمیت شرافت و برتری عقل و دانش به کار می‌رود.

داستان ضرب المثل کوتاه خردمند به که نادان بلند

شنیدم که در یک خانواده، ملک‌زاده‌ای وجود داشت که قد کوتاهی داشت و به نظر پدر و برادرانش حقیر و ضعیف می‌آمدند. پدر به خاطر قد کوتاه فرزندش، او را با ازتوهم و استحقار می‌نگرید. اما ملک‌زاده با فهم و بصیرت خود به پدر گفت: “ای پدر! قد کوتاهی همچنان که نادان بلند نیست. قدر و ارزش انسان بر اساس قد و قامتش نیست، بلکه بر اساس دانش و هوشش است.” پدر به خنده می‌نشیند و برادران هم از این حرف خوشحال می‌شوند. اما من شنیدم که در این مدت، ملک‌زاده به دشمنی و سرزنش بسیاری از مردم برخورد کرد. وقتی لشکر از هر دو طرف در حال حمله به شهر بود، اولین نفری که به میدان رفت و به دشمن برخورد کرد، همان ملک‌زاده بود.

او با شجاعت و قدرت با سپاه دشمن مبارزه کرد و تعدادی از سربازانش را شکست داد. خبر رسید که سپاه دشمن بسیار بی‌نظیر و این انفرادها کم و ناچیز هستند. بسیاری از افراد از ترس از پیروزی دشمن فرار کردند. همچنین در همان روز، ملک‌زاده و سربازانش بر دشمن پیروز شدند. ملک‌زاده توسط مردم تحسین شد و برای شجاعت و قدرتش تحسین و تشویق شد. او به سر و چشمانش بوسه می‌زدند و در کنارش ایستاده و هر روز در خدمت ولی‌عهدش بود.

در اینجا ضرب المثل کوتاه خردمند به که نادان بلند شرح داده ایم. برای خواندن داستان ضرب المثل های دیگر می توانید صفحه ضرب المثل های را مشاهده کنید.