۵۰ ضرب المثل کوتاه انگلیسی

 لیستی از ۵۰ ضرب المثل کوتاه انگلیسی معروف و پرکاربرد آمریکایی به همراه معنی و مفهوم فارسی آن‌ها آورده شده است The early bird catches the worm : زود برخاستن به سود است. Better late than never: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. A penny saved is a penny earned: پس‌انداز، درآمد است. Actions speak […]

Rate this post

 لیستی از ۵۰ ضرب المثل کوتاه انگلیسی

معروف و پرکاربرد آمریکایی به همراه معنی و مفهوم فارسی آن‌ها آورده شده است

 1. The early bird catches the worm : زود برخاستن به سود است.
 2. Better late than never: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
 3. A penny saved is a penny earned: پس‌انداز، درآمد است.
 4. Actions speak louder than words: کردار بهتر از گفتار است.
 5. An apple a day keeps the doctor away: یک سیب در روز، نیاز به دکتر را از بین می‌برد.
 6. Beggars can’t be choosers: گدا حق انتخاب ندارد.
 7. Birds of a feather flock together:  هم‌فکر با هم‌فکر پر می‌زند.
 8. Don’t count your chickens before they hatch.نباید پیش از برآورده شدن، نتایج را محاسبه کرد.
 9. Easy come, easy go: آسان آمده، آسان می‌رود.
 10. Every cloud has a silver lining: هر ابری آخر سر نقره‌داغ می‌شود.
 11. Fortune favors the bold: بخت با دلیران است.
 12. Honesty is the best policy:  صداقت بهترین راهکار است.
 13. If it ain’t broke, don’t fix it: اگر خراب نیست، تعمیرش نکن.
 14. It’s raining cats and dogs: باران شدید می‌بارد.
 15. Laughter is the best medicine: خنده بهترین دارو است.
 16. Look before you leap: قبل از پریدن نگاه کن.
 17. Money doesn’t grow on trees: پول درخت نمی‌شود.
 18. No pain, no gain: بدون درد، سودی نیست.
 19. Once bitten, twice shy: از آتش سوخته، از دود می‌ترسد.
 20. Out of sight, out of mind: دور از چشم، دور از دل.
 21. Practice makes perfect: تمرین سبب مهارت می‌شود.
 22. Rome wasn’t built in a day: رم یک روزه ساخته نشد.
 23. The pen is mightier than the sword: قلم تیزتر از شمشیر است.
 24. There’s no place like home: هیچ جایی مثل خانه نیست.
 25. Time heals all wounds: زمان همه زخم‌ها را التیام می‌بخشد.
 26. You can’t judge a book by its cover: نمی‌توان از روی جلد کتاب، قضاوت کرد.
 27. You can’t teach an old dog new tricks: سخت است به سگ پیر شگرد جدید آموخت.
 28. When in Rome, do as the Romans do: هر جا که هستی، عادت آنجا را پذیرا باش.
 29. Where there’s smoke, there’s fire: اگر دود هست، آتش هم هست.
 30. You reap what you sow: آنچه بکاری، درو می‌کنی.
 31. Cut corners: در کارها سرسری عمل کردن.
 32. Hit the nail on the head: به هدف زدن، درست حدس زدن.
 33. Let the cat out of the bag:رازی را فاش کردن.
 34. Miss the boat: فرصت را از دست دادن.
 35. On the ball: مراقب و هوشیار بودن.
 36. Pull someone’s leg: با کسی شوخی کردن.
 37. Spill the beans: رازی را فاش کردن.
 38. Take with a grain of salt: چیزی را با شک و تردید پذیرفتن.
 39. Through thick and thin: در شرایط خوب و بد.
 40. Under the weather: احساس ناخوشی کردن.
 41. We’ll cross that bridge when we come to it: وقتی به آن رسیدیم، با آن برخورد می‌کنیم.
 42. You can lead a horse to water, but you can’t make it drink: می‌توانی اسب را به آب برد، اما نمی‌توانی وادارش کنی بنوشد.
 43. Bite off more than you can chew: بیش از توان خود تعهد کردن.
 44. Break the ice: شروع کردن صحبت در یک جمع ناآشنا.
 45. Don’t put all your eggs in one basket: همه سرمایه‌ات را در یک جا قرار نده.
 46. Every dog has its day: هر کسی روزی روزگاری دارد.
 47. Fight fire with fire: با خشونت، خشونت را پاسخ دادن.
 48. Keep your friends close and your enemies closer: دوستانت را نزدیک و دشمنانت را نزدیک‌تر نگه دار.
 49. Kill two birds with one stone: با یک تیر دو نشان زدن.
 50. Let sleeping dogs lie: بهتر است که به موضوعات قدیمی دست نزنیم.

این ضرب المثل کوتاه انگلیسی نمونه‌هایی از حکمت‌های عامیانه‌ای هستند که در فرهنگ آمریکایی بسیار رایج و مورد استفاده قرار می‌گیرند و درک آن‌ها می‌تواند به درک بهتر فرهنگ و زبان انگلیسی کمک کند.

مطالب مرتبط: ضرب المثل انگلیسی به همراه معنی